השתלמויות מקצועיות בארץ בחו"ל

הארכת מועד להגשת הצעות חדשות מ 04.06.19 בשעה 12:00 ועד 18.06.19 12:00

קול קורא להגשת בקשות לתמיכה בהשתתפות בהשתלמויות מקצועיות עבור יוצרים עצמאיים לשנת 2019

1. הקרן למימון מענקים ליוצרים עצמאיים, מטעמו של משרד התרבות והספורט (להלן בהתאמה – "הקרן" ו-"המשרד") מעוניינת להתקשר עם אמנים עצמאיים, בעלי פוטנציאל התפתחות והתקדמות בתחומם, לצורך הענקת תמיכה להשתתפות בהשתלמויות מקצועיות המתקיימות בארץ ובחו"ל, לרבות מתן ליווי מקצועי ליוצרים הנבחרים אשר יחפצו בכך – וזאת באמצעות מענקי סיוע.

2. הקרן מעוניינת לתמוך ולעודד את פעילותם של יוצרים עצמאיים העוסקים באחד מארבעת תחומי האמנות שלהלן :

• מחול                          • אמנות פלסטית
• תאטרון ופרינג'            • מוזיקה

3. פרטים נוספים בדבר מהות התמיכה, תנאיה והיקפה ניתן למצוא בקול הקורא, ובהסכם ההתקשרות שלהלן.

4.על היוצרים אשר יהיו מעוניינים להגיש הצעותיהם למכרז לעמוד במצטבר בכל התנאים הבאים:

• היוצר הינו אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל.

• היוצר הינו יוצר עצמאי, שאינו מאוגד (משפטית), אשר נכון למועד פרסום קול קורא זה, עוסק באחד מתחומי האומנות המפורטים בסעיף 1.3 (תחום אחד בלבד) לתקופה מצטברת של לפחות שלוש (3) שנים.

מובהר בזאת כי לצורך עמידה בתנאי סף זה לא ייחשבו ליוצר, שנות לימודים / התמחות / סטאז', אלא אם כן יוכיח כי עסק בשנים אלה בתחום האמור. למען הסר ספק מובהר כי אין מניעה כי במועד הגשת ההצעה יהיה היוצר סטודנט/מתמחה/סטאז'ר.
במידה וההצעה מוגשת על ידי הרכב – על ההרכב להוכיח כי ההרכב המוגש עוסק בתחום לתקופה האמורה.

• בשנתיים שקדמו למועד פרסום קול קורא זה, היוצר לא קיבל מענק ממשלתי עבור פעילותו האמנותית, וזאת ביחס לתחום האומנות בגינו מוגשת הבקשה.

במידה וההצעה מוגשת על ידי הרכב – על ההרכב להוכיח כי ההרכב לא קיבל מענק כאמור.

• ליוצר ישנם מקורות מימון (שאינם מענקים ממשלתיים) שגובהם בסך של 25%, לפחות, מהתקציב הכולל של הבקשה כפי שמוגשת על-ידו בקול קורא זה.

• בידי היוצר אישור רישום להשתלמות אשר בגינה מוגשת הצעת היוצר לקול הקורא

5. שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי הקול קורא, יש להפנות בכתב, אל הגב' אורית לוי – מנהלת מקצועית, קרן ליוצרים עצמאיים – חברת מרמנת למייל שכתובתו kerenyotzrim@gmail.com (מובהר כי, שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון או באתר האינטרנט של הקרן, לא ייענו ולא יחייבו את הקרן). שאלות כאמור יישלחו לכתובת המייל שלעיל לא יאוחר מיום 24.3.2019 בשעה 14:00. מציע אשר לא יפנה לקבלת הבהרות בתוך המועד האמור, יהיה מנוע מלטעון בעתיד כל טענה בדבר אי בהירות, סתירה אי התאמה או אי הבנה כאמור.

6. את מסמכי הקול קורא לעיון ניתן להוריד מאתר הקרן בכתובת – www.yotzrim.co.il. הבקשה תוגש באופן דיגיטלי, בצירוף כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשים והמפורטים בקול הקורא, וזאת בהתאם להנחיות המופיעות באתר www.yotzrim.co.il.

המועד להגשת ההצעות יחול מיום 24.2.2019, יט' באדר א' תשע"ט, בשעה 14:00, ועד ליום 7.4.2019 ב' בניסן תשע"ט, בשעה 14:00. לא תתקבלנה הצעות שתוגשנה לפני או לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל.

7. פרטים בדבר אופן בחירת היוצרים והענקת המענק, ניתן למצוא בקול הקורא שלהלן, מובהר בזאת כי יוצר אשר ייבחר לקבלת המענק יוכל לממש את המענק בתוך שנה אחת בלבד.

8. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי הקול הקורא, תגברנה ההוראות המצוינות בקול הקורא.

הפנייה מיועדת לנשים וגברים כאחד

להגשת מועמדות לקול קורא -
השתלמויות מקצועיות בארץ ובחו"ל

סגירת תפריט
דילוג לתוכן