יצירת קשר

שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי הקול קורא, יש להפנות בכתב, אל הגב' אורית לוי – מנהלת מקצועית, קרן ליוצרים עצמאיים – חברת מרמנת למייל שכתובתו kerenyotzrim@gmail.com (שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון או באתר האינטרנט של הקרן, לא ייענו ולא יחייבו את הקרן). הפנייה תכלול את שם הקול קורא, מספר הסעיף אליו מתייחסת השאלה, פירוט השאלה, פרטי השואל, מס' טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.

שאלות ו/או בקשות להבהרה, ניתן להגיש עד ולא יאוחר מיום שני, ה-10.6.2019 בשעה 12:00. הקרן תתייחס לשאלות אותן סברה כי יש להבהיר עד ליום חמישי, ה-13.6.2019 בשעה 12:00, באמצעות פרסום מסמך מענה לשאלות הבהרה באתר האינטרנט.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן