יצירת קשר

שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי הקול קורא, יש להפנות בכתב, אל הגב' אורית לוי – מנהלת מקצועית, קרן ליוצרים עצמאיים – חברת מרמנת למייל שכתובתו kerenyotzrim@gmail.com (שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון או באתר האינטרנט של הקרן, לא ייענו ולא יחייבו את הקרן). הפנייה תכלול את שם הקול קורא, מספר הסעיף אליו מתייחסת השאלה, פירוט השאלה, פרטי השואל, מס' טלפון וכתובת דואר אלקטרוני

מסמך מענה לפניות המציעים יפורסם באתר האינטרנט של הקרן

סגירת תפריט
דילוג לתוכן